ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า


ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยมีการคำนึงถึงความเหมาะสมด้านราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายกับคุณภาพที่ได้รับจากการใช้บริการ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการอันแท้จริงของลูกค้าได้

แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps)

McCarthy ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สินค้า (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือ 4Ps เป็นเครื่องมือการตลาดที่สามารถนำมาผสมผสานปรับใช้ต่อาการให้บริการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดของธุรกิจอย่างแท้จริง

  • สินค้าผลิตภัณฑ์ (Product)

เป็นสิ่งที่ต้องสร้างสรรค์ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักในตลาด ประกอบไปด้วย สินค้าและ/หรือการให้บริการ โดยสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้า หรือ การรับบริการนั้นๆ

  • ราคา (Price)

เป็นสิ่งที่กำหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนการบริการในรูปแบบของเงินตรา ซึ่งลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าในตัวของผลิตภัณฑ์ การให้บริการ กับราคา โดยให้มีความเหมาะสมกับราคา เพื่อให้ลูกค้าก็จะตัดสินในการเข้ารับบริการนั้นๆ ซึ่งถือกลไกทางการตลาดกำหนดราคาให้ถูกต้องเหมาะสม มีความยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ที่ดึงดูดให้เกิดความสนใจ ตระหนักถึงของลูกค้าผู้รับบริการ

  • สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

เป็นช่องทางสถานที่การนำเสนอการให้บริการสู่ตลาดเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย โดยการมีช่องทางการให้บริการให้ครอบคลุมและเหมาะสม เพื่อการบริการให้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงภายในสถานประกอบการ

  • การจัดการส่งเสริมการขาย (Promotion)

เป็นการติดต่อส่งสาร ชี้แจง แจ้งให้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร จูงใจ ลูกค้าให้เกิดความสนใจใคร่รู้ของลูกค้าต่อการบริการ โดยมีการออกนโยบายส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการกระทำของผู้ประกอบการ ทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความมั่นใจการบริการของผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้คุณสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของตนเองได้ โดยเฉพาะเหล่าธุรกิจรับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน เพราะเหล่าธุรกิจรับออกแบบตกแต่งภายในบ้านต่างต้องคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ และนอกจากนี้เหล่าธุรกิจรับออกแบบตกแต่งภายในบ้านยังต้องคำนึงถึงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย และการจัดการส่งเสริมการขายอีกด้วย